Tēma: Statistika

Ģenerālkopa un izlase

Video saturs:
 • ģenerālkopa
 • izlase, reprezentatīva nejauša izlase,
 • aprakstošā un secinošā statistika

Vidējās vērtības

Video saturs:
 • vidējais aritmētiskais
 • mediāna
 • moda

Biežuma tabula

Video saturs:
 • biežuma tabula izveidošana
  • biežums, uzkrātais biežums, relatīvais biežums
 • aprēķini, izmantojot biežuma tabulu

Datu attēlošana

Video saturs:
 • poligons,
 • histogramma jeb stabiņu diagramma.

Datu izkliedes mēri

Video saturs:
 • amplitūda,
 • variance (dispersija),
 • standartnovirze

Korelācija

Video saturs:
 • korelācijas diagramma,
 • korelācijas koeficients,
 • korelācijas tabula,
 • korelācija un cēloņsakarības.

Normālsadalījums

Video saturs:
 • kas ir normālsadalījums un kā tas veidojas,
 • kas ir zināms par normālsadalījumu,
 • kā tas izskatās dzīvē.
Simulāciju izveide aprakstīta video "Datora izmantošana statistikā".

Datora izmantošana statistikā

Video saturs:
 • dažādas statistikas funkcijas,
 • varbūtību simulācijas izveide.
Izveidotās simulācijas izmantotas video "Normālsadalījums".